Om oss

Partnerskap E16 består av de nio svenska kommuner; Gävle, Sandviken, Hofors, Falun, Borlänge, Gagnef, Vansbro, Malung-Sälen och Torsby. Tillsammans verkar vi för att E16 ska bidra till att främja och stärka en hållbar utveckling för näringsliv och boende i tätorter och på landsbygd i regionerna längs E16-stråket och anslutande stråk.

 

 

Infram står för Infrastruktur för framtiden

Partnerskap E16 är en del av Infram som är ett samarbete mellan väg- och järnvägsstråken Bergslagsbanan, Bergslagsdiagonalen, Dalabanan och E16. Våra stråk passerar igenom 7 regioner, 38 kommuner och berör 1,2 miljoner invånare. Gemensamt arbetar vi för strategiska satsningar på väg- och järnvägsnätet längs våra stråk. Tillsammans blir vi en starkare röst för behoven av en väl fungerande infrastruktur i hela Bergslagen och Sveriges midja!

Bättre E16 ger ett starkare Sverige

Partnerskap E16 verkar för att E16 ska bidra till att främja och stärka en hållbar utveckling för näringsliv och boende i tätorter och på landsbygd i regionerna längs E16-stråket och anslutande stråk. För att en sådan utveckling ska vara möjlig krävs förbättrad tillgänglighet, kortare restider och effektivare transporter.

Sett till hela stråket så anser Partnerskapet att det är av yttersta vikt att följande tre objekt prioriteras av Trafikverket:

Mötesfri väg Borlänge-Djurås
Ombyggnad av olycksdrabbade Mellsta-Djurås så att den blir en mötesfri väg. Mitträcke höjer trafiksäkerheten, stärker näringslivet genom bättre förutsättningar för pendling och kompetensförsörjning samt ger besöksnäringen bättre förutsättningar för fortsatt stark tillväxt genom förbättrad tillgänglighet. Planerad byggstart för etapp 1 och 2 är 2023.

Förbifart Yttermalung
Det undermåliga tillståndet på E16 vid Yttermalung är sedan länge beskrivet och väl dokumenterat. Vägen håller här en låg trafiksäkerhetsstandard och kantas av många direktutfarter vilket innebär att sträckan är olycksdrabbad. Den trafikeras av 13 % tung trafik och är en propp för godstrafiken, med en speciellt kritisk passage under en järnvägsbro.

Det finns nu långt gångna planer på att bygga Förbifart Yttermalung för att uppnå bättre trafiksäkerhet, framkomlighet och boendemiljö. Effekterna av förbifarten kommer många till gagn – boende i närområdet, de som pendlar längs sträckan, besöksnäringen och förstås näringslivet i stort med bättre förutsättningar för godstrafiken. Förbifarten har med andra ord stor betydelse både för den regionala utvecklingen och tillgängligheten för nationell turism.

Av olika orsaker har detta projekt ”fallit mellan stolarna” när de senaste nationella respektive länsplanerna upprättats och fastställts. Sedan den senaste planeringsomgången har det emellertid uppnåtts konsensus kring att alla åtgärder på E16 – som är nationell stamväg – ska tas upp i Nationell plan för vägtransportsystemet utan krav på någon medfinansiering från länsplanen.

Enligt den samhällsekonomiska kalkyl som gjordes inför upprättandet av den senaste nationella planen (och länstransportplanen) beräknades kostnaden till 370 milj.kr. Den senaste kostnadsuppgiften från Trafikverket landar på 425 milj.kr (hösten 2019).

Ny gränslänk mellan Kongsvinger – Torsby
Arbetspendlingen är stor mellan norra Värmland och Dalarna till Oslo-regionen, och sträckan är viktig för godstransporter över gränsen. Gränslänken Kongsvinger-Torsby är en felande länk i stråket, med betydligt lägre standard än omgivande sträckor längs E16.

Trots att utredningar visar på stor utvecklingspotential om E16 blir ett sammanhängande stråk med god tillgänglighet, framkomlighet och korta restider så saknar sträckan finansiering både från svenskt och norskt håll. Det är avgörande att svenska och norska myndigheterna samverkar i planeringen gällande denna och andra gränsövergångar.

Genomfart Hofors
Förutom att de tre ovan ytterst viktiga objekten prioriteras av Trafikverket och tas med i kommande nationella plan förutsätts att den problematik som är knuten till delsträckan Engelsfors – Tegelbruket blir föremål för en seriös behandling i samband med prioriteringen av åtgärder på E16. För den del som omfattar själva genomfarten i Hofors finns fastställd och därmed gällande vägplan (gäller i fem år).