Viktiga satsningar (old)

Här samlar vi de viktigaste satsningarna som görs eller planeras att göras på E16 i Sverige, från öst till väst.  

Viktiga satsningar E16 Malung

Trafikplats Tuna, Sandviken

Anslutning mellan E16 och väg 541 saknas – trafik till/från Järbo (Kungsberget) belastar Gävlevägen genom Sandviken. Åtgärden ökar tillgängligheten, förbättrar för genomfartstrafiken och avlastar Gävlevägen.

Byggstart: 2020/2021
Läs mer på: Trafikverket

Hofors genomfart

Hofors läge vid E16 är av stor betydelse både för den lokala trafiken och stråket Borlänge/Falun och Hofors/Gävle. Stråket längs E16 ska göras attraktivare för transporter till och från orten, näringsliv och turism.

Byggstart: Preliminärt 2021
Läs mer på: Trafikverket

Lönnemossa – Västra Hosjö, Falun

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder på sträckan Lönnemossa – Klingvägen vid västra Hosjö. Planerade åtgärder:
– Ombyggnad trafikplats Västra Hosjö, inklusive ny bro
– Ny gång- och cykelväg vid Steffens väg
– Trafiksäkerhetshöjande åtgärder mellan Lönnemossa-Västra Hosjö
– Mitträckessepareringen mellan Lönnemossa-Östra Hosjö

Byggstart:
Produktion 2023-2025
Läs mer på: Trafikverket

Nya cirkulationsplatser, Falun

Ombyggnad av tre befintliga korsningar till cirkulationsplatser vid Regementsvägen, Norra järnvägsgatan och Nybrogatan.

Byggstart:
Preliminärt 2021
Läs mer på: Trafikverket

Nya cirkulationsplatser, Borlänge

Ombyggnad av en befintlig korsning till cirkulationsplats (Masergatan – E16 – Krokgatan).

Byggstart: Preliminärt 2021
Läs mer på: Trafikverket

Mötesfriväg Borlänge – Djurås

E16/Väg 70 är Dalarnas viktigaste och mest trafikerade väg. Sträckan Borlänge-Djurås är en av de 100 farligaste i landet. Vägen går genom ett kulturlandskap med omfattande bebyggelse, små byar och hus nära vägen där även fotgängare och cyklister rör sig. Det ökar risken för olyckor. Vi planerar att bygga om vägen till mötesfri landsväg med mitträcke.
Planerade etapper:
1. Mellstarondellen-Norr Amsberg
2. Norr Amsberg-Sifferbo
3. Sifferbo-Djurås

Byggstart: Preliminärt 2023
Läs mer på: Trafikverket

Förbifart Yttermalung

E16 förbi Yttermalung är ett viktigt regionalt stråk och utpräglad turistväg mellan Västerdalarna, Falun/Borlänge och Sälenområdet. Vägen håller en låg trafiksäkerhetsstandard, med många direktutfarter och med det höga trafikflödet periodvis är det ett olycksdrabbat vägavsnitt. Vägen skapar barriäreffekter både tvärs och längs vägen. Trafikverket planerar att bygga om E16 förbi Yttermalung för bättre trafiksäkerhet och boendemiljö. Tyvärr är projektet är lagt på is i väntan på finansiering.

Byggstart: I väntan på finansiering
Läs mer på: Trafikverket

Läs mer på Trafikverkets webbplats

Till Trafikverket