Aktuellt

Inlaga Mellsta – Djurås

18 okt 2017

E16 förbinder Bergen och Gävle och är ett viktigt stråk för framförallt godstransporter och arbetspendling mellan norra mellansverige och den tillväxtstarka Oslo/Gardermoen-regionen. Vägen har också stor betydelse för turisttrafiken och möjliggör fortsatt utveckling av tätorter och landsbygd längs sträckan.

Partnerskap E16 verkar för att E16 ska bidra till att främja och stärka en hållbar utveckling för näringsliv och boende i tätorter och på landsbygd i regionerna längs E16-stråket och anslutande stråk. För att en sådan utveckling ska vara möjlig krävs förbättrad tillgänglighet, kortare restider och effektivare transporter.

Förstärkt sysselsättning i hela landet har slagits fast som ett av de prioriterade målen enligt regeringens direktiv för upprättande av den nationella planen. Målet att förstärka sysselsättningen i hela landet tas inte upp i förslaget som Trafikverket nu presenterat där stora delar av landet inte får ta del av större investeringar i vägnätet.

Sett till hela stråket så ser vi att det är av yttersta vikt att följande tre objekt prioriteras av Trafikverket:

1. Ombyggnad av olycksdrabbade Mellsta-Djurås så att den blir en mötesfri väg. Mitträcke höjer trafiksäkerheten, stärker näringslivet genom bättre förutsättningar för pendling och kompetensförsörjning samt ger besöksnäringen bättre förutsättningar för fortsatt stark tillväxt genom förbättrad tillgänglighet.

I Trafikverkets förslag till nationell plan 2018-2029 som nu är ute på remiss finns Mellsta-Djurås med som namngivet objekt, dock med genomförande i sista delperioden 2024-2029. Ett tungt argument för att tidigarelägga objektet är den planeringsmässiga mognaden, men full kraft bör först och främst läggas på att objektet fastställs i den nationella planen.

2. Förbifart Yttermalung har funnits med i länsplanen sedan 1998, men har i remissförslaget för länsplan2018-2029 lyfts ur. E16 Yttermalung håller en lågtrafiksäkerhetsstandard och kantas av många direktutfarter vilket innebär att sträckan är olycksdrabbad.

Sträckan, som är en viktig länk till Dalafjällen, är en utpräglad turistväg. E16 är en nationell stamväg och ska därför formellt hanteras i den nationella planen, objektet har dock prioriterats i tidigare länsplaner och ligger med i nu gällande länsplan med en kostnad på 207 miljoner kronor.

I planläggningsprocessen har det fastställda vägalternativet kostnadsberäknats till cirka 350 miljoner kronor, en totalsumma som inte bedömts vara möjlig att hantera i länsplanen 2018-2029. Objektet behöver nu prioriteras in i den nationella planen, något som Trafikverket, Region Dalarna och övriga intressenter med gemensamma krafter bör verka för.

3. Arbetspendlingen är stor mellan norra Värmland och Dalarna till Oslo-regionen, och sträckan är viktig för godstransporter över gränsen. Gränslänken Kongsvinger-Torsby är en felande länk i stråket, med betydligt lägre standard än omgivande sträckor längs E16.

Trots att utredningar visar på stor utvecklingspotential om E16 blir ett sammanhängande stråk med god tillgänglighet, framkomlighet och korta restider så saknar sträckan finansiering både från svenskt och norskt håll. Det är avgörande att svenska och norska myndigheterna samverkar i planeringen gällande denna och andra gränsövergångar.


Partnerskap E16:s ledningsgrupp

Jan Bohman, (S) ordförande Partnerskap E16 och kommunstyrelsens ordförande i Borlänge kommun

Hans Unander, (S) kommunstyrelsensordförande i Malung-Sälens kommun

Jörgen Edsvik, kommunalråd i Gävle kommun

Ann-Katrin Järåsen, kommunstyrelsens ordförande i Torsby kommun

Sjur Arnfinn Strand ordförande Kongsvinger kommune