Aktuellt

Jan Bohman Borlänge E16

Välj den hållbara och långsiktiga lösningen om hela landet ska leva

29 okt 2019

Regeringen har utlovat större satsningar på infrastruktur än någonsin i modern tid. Regeringens mål är inte bara att hela landet ska leva. Hela landet ska växa!

Från och med 4 november gäller nya hastighetsföreskrifter på E16 med hastighetssänkningar från 90 kilometer i timmen till 80. Den berörda sträckan är av Trafikverket en utpekad del av det funktionella prioriterade vägnätet i Sverige för godstransporter, långväga personresor, dagliga personresor och kollektivtrafik.

En sänkning av hastigheterna innebär längre restider som kommer att ge en negativ effekt på regionförstoring och kompetensförsörjning. Lägre hastigheter och framkomlighet bidrar till minskad tillgänglighet mellan angränsande arbetsregioner, sjukvård och övrig samhällsservice och försvårar möjligheten att bo kvar i landsbygdsmiljö. Partnerskapet befarar också att den sänkta hastigheten kan få stora konsekvenser för besöksnäringen i norra Dalarna om den förlängda restiden gör att fjällturisterna väljer andra orter och län för rekreation.

Partnerskapet E16 har via remissyttrande förklarat sitt ogillande med sänkta hastigheter och belyst de negativa konsekvenserna förändringen ger. Trots ett flertal inkomna avstyrkanden, har Trafikverket inte lyssnat utan fortsatt på den inslagna linjen – att sänkning är den enda lösningen. Partnerskap E16 kommer därför att överklaga Trafikverkets beslut om sänkta hastigheter.

Enligt SMC som studerat olyckorna på vägsträckorna där hastigheten ska sänkas kommer det inte nämnvärt att minska olyckorna då de sker i korsningar, kurvor och cirkulationsplatser. Olyckorna handlar om misstag av fordonsförare, om bristande underhåll och om vilt.

Partnerskapet E16 studerar för närvarande sträckan Djurås–Malung för att se möjligheter till förbättringar av vägen och ge inspel till Trafikverket. Partnerskapet anser att tillgänglighet är av hög prioritet och att Trafikverket bör höja vägens standard för att uppnå Nollvisionen.

Om hela landet ska leva och växa – välj den hållbara och långsiktiga lösningen; att förse vägen med mitträcke, förbättra utfarter och sidområden, räffling et cetera, istället för att sänka hastigheten och minska tillgängligheten för landsbygden.

Jan Bohman

Ordförande Partnerskap E16

Läs hela debattinlägget på Dalarnas tidningar